Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2017 roku, w dniu 12 października 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 47/2017 Wójta Gminy Górzno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Została złożona jedna oferta. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Górzno.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Górzno w 2017 roku poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielenie wsparcia i pomocy środowiskom  abstynenckim jak i zagrożonym uzależnieniami .

 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń otrzymało dotację finansową w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).