1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górzno

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na ulicy Witolda Pileckiego w miejscowości Górzno. Odcinek o długości 700mb i szerokości 3,8 m. Zadanie będzie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. za kwotę 195 516,03 zł brutto.

  1. Remont drogi gminnej w miejscowości Goździk

Zadanie przewiduje wykonanie nakładki na istniejącą nawierzchnię asfaltową. Remont obejmujący odcinek o długości 448mb wykona firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. za kwotę 50 217,60 zł brutto.

  1. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Uninie o pomieszczenia przedszkolne i sale dydaktyczne.

Inwestycję realizuje Zakład Usług Budowalnych Stefan Paśnicki z Garwolina za kwotę 866 734,05zł brutto. Jest to zdanie rozpoczęte w roku 2016. Projekt przewiduje dobudowę do istniejącego budynku od strony boiska piłkarskiego nowej części, w której powstanie sala przedszkolna, szatnie oraz łazienki, a na piętrze budynku dwie klasy lekcyjne. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowywanej części wynosi 364m2. Zadanie ma być zakończone do 31.07.2017r.

  1. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Górzno ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym montowanym na stałe oraz sprzętem ratowniczo - gaśniczym nie montowanym na stałe”

Projekt jest dofinasowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Wysokość dofinasowania wynosi 39% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje dostawę nowe średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Tę cześć projektu realizuje firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR za kwotę 768 750,00zł brutto. Drugą część projektu realizuje firma ARPAPOL Sp. z o.o. z Wrocławia. Obejmuje ona dostawę motopompy pożarniczej, motopompy szlamowej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego składującego się z agregatu oraz nożyco – rozpieraka oraz zestawu ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzi torba medyczna oraz deska. Wartość zamówienia wyniosła 90 887,70 zł brutto. Na realizację tego zadania złożono również wnioski o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 242 193,05 zł.

  1. Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Górzno.  

Zadanie obejmuje budowę budynku przedszkola ze żłobkiem o łącznej powierzchni użytkowej 1629m2 wraz z utwardzeniem placu. Projektowany budynek przedszkola ze żłobkiem niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, o przestrzennych wymiarach 67,16 m x 32,88 m x 8,05 m konstrukcji mieszanej z dachem wielopołaciowym pokrytym ogniotrwale. Budynek funkcjonalnie wydzielony dla potrzeb przedszkola i żłobka. Przystosowany dla 6 oddziałów przedszkola, 2 oddziały żłobka oraz zamkniętego zakładu żywienia zbiorowego - kuchni głównej z zapleczem oraz pomieszczenia pomocnicze niezbędne dla prowadzenia tego typu działalności. Na części poddasza zlokalizowane są pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Zadanie będzie realizowane przez firmę Zakład Budowlany DOMEX Ryszard Nitka za kwotę 3 894 363,84 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to 15 lipca 2018r.

 

  1. Zagospodarowanie centrum wsi Górzno

Projekt przewiduje budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań dla mieszkańców. Zakres prac obejmuje: usunięcie nadmiaru ziemi składowanej na placu, wykonanie korytowania, wykonanie chodników i placów utwardzonych z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, wykonanie wiaty rekreacyjnej, budowa boiska do siatkówki plażowej, wykonanie miejsca na ognisko, montaż ławek parkowych, wykonanie nasadzeń oraz trawników. Na zadanie złożony został wniosek o dofinasowanie w ramach działania Lider PROW 2014 – 2020. Szacunkowy koszt inwestycji to 267 587,99 zł brutto. Wnioskowana kwota dofinasowania wynosi 170 266,24 zł.