OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Siedlcach
z dnia 8 stycznia 2018 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu
7 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Komisarz Wyborczy w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2017

 Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Wójt Gminy Górzno

 

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Górzno zostaną przeprowadzone

w dniu 7  stycznia 2018 roku w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach do Rady Gminy Górzno głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x”
w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy w Górznie (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 17 grudnia 2017 roku.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo
do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy w Górznie, ul. Jana Pawła II 10, 08-404 Górzno (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 29 grudnia 2017 roku.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać
do Urzędu Gminy w Górznie.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 mieści się w Publicznej Szkołe Podstawowej w Uninie.

Granice obwodu do głosowania - Sołectwo Unin od nr 71 do końca.

 

 

 

                                                                                               / - / Waldemar Sabak

 

                                                                                                Wójt Gminy Górzno

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

z dnia 1 grudnia 2017 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.