Projekt „Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Górzno”

realizowany przez Gminę Górzno współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Wartość projektu ogółem:  538 564,65 zł

Wkład Unii Europejskiej: 430 851,72 zł

Okres realizacji: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

 

Głównym celem Projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Górzno poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych oraz uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 98 dzieci i 8 nauczycieli OWP Przedszkole w Górznie

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Górznie – kadra dydaktyczna
  2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Górznie – zakup wyposażenia
  3. Dodatkowe zajęcia OWP w Górznie wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
  4. Dodatkowe zajęcia OWP w Górznie wyrównujące szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w zakresie stwierdzonych deficytów
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Planowane efekty:    Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Górzno poprzez utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP Przedszkole w Górznie, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej