Górzno, dnia 03.12.2015r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zm./

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanych oddanych w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Górzno, dnia 08.09.2015r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zm./

- ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą.

Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,2749 ha położona we wsi Górzno, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00038207/5,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Nr XII/62/2003 z dnia
29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomość to tereny usług publicznych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW.

- najem dotyczy lokalu użytkowego o powierzchni 41,9 m2 położonego na piętrze budynku usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39

Górzno, dnia 01.12.2014r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm. )

- ogłasza wykaz nieruchomości oddanych w dzierżawę (powierzchnię 1,5m2 z każdej )- przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości należy złożyć w sekretariacie UG / pokój nr 10/.
 2. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania drogą pocztową lub osobisty odbiór w urzędzie (pokój nr 1). Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 3. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości i doręczenie jej drogą pocztową lub osobisty odbiór w urzędzie (pokój nr 1). Decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia przekazania sprawy do sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości zainteresowany może sam sformułować, wziąć z pokoju nr 1 lub pobrać jako załącznik do artykułu.
 2. Załączniki do postanowienia: kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny /np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, akt własności ziemi, /wypis i wyrys z rejestru gruntów/Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Garwolinie/ kopia mapy ewidencyjnej wraz z określeniem zakresu rozgraniczanych nieruchomości.
 3. Załączniki do decyzji: protokół graniczny, szkic graniczny, poświadczenie odbioru wezwania na grunt.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministrów Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453 z 1999 r.).

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Osoba odpowiedzialna:

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami- Marta Bielecka

{gspeech}Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o podział nieruchomości należy złożyć w sekretariacie UG / pokój nr 10/.
 2. Wydanie postanowienia o wszczęciu podziału drogą pocztową lub osobisty odbiór w urzędzie (pokój nr 1). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia.
 3. Wydanie decyzji o podziale nieruchomości i doręczenie jej drogą pocztową lub osobisty odbiór w urzędzie (pokój nr 1). Strona niezadowolona z decyzji może się odwołać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wymagane dokumenty:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Wszczęcie postępowania następuje na wspólny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o zaopiniowanie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości zainteresowany może sam sformułować, wziąć z pokoju nr 1 lub pobrać jako załącznik do artykułu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości /np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp./,
 2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków / wydaje Starostwo Powiatowe w Garwolinie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami/,
 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / wydaje UG w Górznie, pokój nr 3/,
 4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej,
 5. Wykaz zmian gruntowych,
 6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

Wstępny projekt podziału powinien przedstawiać:

 1. Granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 2. Oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 3. Powierzchnie nieruchomości podlegającej podziałowi,
 4. Naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 5. Przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 6. Przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

    Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne wykorzystywane części, które mają własne wejście i są wyposażone w odrębne instalacje. Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

Wójt Gminy Górzno opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt nie wydaje decyzji podziałowej na nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne lub leśne, chyba że zostaną wydzielone nowe drogi albo działki gruntu o pow. mniejszej niż 0,3 ha w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne /gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe/, przechodzą z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenia o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Za powyższe działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, Wójt Gminy Górzno może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu w wysokości 50% różnicy wartości nieruchomości.

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, decyzję o zatwierdzeniu podziału wydaje się po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego konserwatora Zabytków, na podział tej nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Osoba odpowiedzialna:

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami{/speech}