2 lutego 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek. Walne Zebranie, po przedstawieniu sprawozdań z działalności za 2011 r. przez Prezesa Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pozytywnie zaopiniowało działania minionego roku.

Ponadto  miało miejsce wręczenie przez Prezes Stowarzyszenia nagrody dla laureatki konkursu plastycznego na zaprojektowanie LOGO Stowarzyszenia. Jest nią uczennica I klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Górznie Joanna Wójcik. Logo opracowane przez nią opatrzone jest  motywem: „Samemu nic, razem wszystko”. Natomiast Wójt Waldemar Sabak wręczył Joasi pamiątkowy dyplom oraz albumy. 
          Podczas zebrania zostały omówione plany na 2012 r. związane z działalnością Stowarzyszenia. Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować wiele zadań, które przyczynią się do promocji zarówno stowarzyszenia, jak i Gminy Górzno. Stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie przyznawać stypendium motywacyjno-socjalne dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Ponadto planowany jest podstawowy kurs komputerowy dla mieszkańców gminy, może reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich.

Regulamin przyznawania „Gminnego Stypendium Motywacyjno-Socjalnego im. Aleksandry i Bronisława Rojek” studentom pochodzącym z terenu Gminy Górzno.

 

§ 1. 

 1. „Gminne Stypendium Motywacyjno-Socjalne im. Aleksandry i Bronisława Rojek” (dalej stypendium gminne) przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
 2. Stypendium gminne przyznaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek.
 3. Warunkiem uzyskania stypendium jest stałe zameldowanie na terenie Gminy Górzno.
 4. Beneficjentem pomocy z gminnego stypendium może być osoba uczęszczająca na studia stacjonarne, prowadzone przez uczelnię państwową posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego- licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

§ 2. 

 1. Stypendium gminne przyznaje się na wniosek zainteresowanych studentów. Wniosek może zostać złożony semestralnie do 31 marca i 31 października. Decyzja o przyznaniu stypendium powinna być podjęta w ciągu 14 dni po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu. Stypendium przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozytywną decyzję o przyznaniu stypendium.
 2. Student przed zgłoszeniem kandydatury do świadczenia winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczenia.
 3. Student składający wniosek o przyznanie świadczenia może wyrazić zgodę na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb kontaktu z mediami w związku z korzystaniem z pomocy finansowej ze środków Stowarzyszenia.
 4. Wniosek o stypendium gminne powinien zawierać:

a) dane personalne studenta, w tym miejsce stałego zameldowania,

b)  nazwę szkoły lub uczelni i ich siedzibę,

c) średnią ocen z poprzedniego semestru w danym roku akademickim, a także przebieg dotychczasowej nauki oraz wszelkich osiągnięć,

d) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,

e) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok podatkowy oraz zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące albo zaświadczenie o uzyskanych dochodach, jeśli rodzice lub opiekunowie prowadzą gospodarstwo rolne,

f) inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną np. zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o wysokości i okresie przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku oraz okresu bezrobocia, a także decyzje dotyczące przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych.

 1. Dane zawarte w ust. 2 lit c) muszą być poświadczone przez właściwą szkołę wyższą.

 

§ 3. 

 1. Decyzje o przyznaniu świadczenia, jego wysokości i okresu, na który zostało przyznane, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może zaciągnąć opinii w sprawie przyznania stypendium Kierownika GOPS Górznie.
 3. Stypendium przyznawane jest w pierwszej kolejności studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uzyskującym semestralną średnią ocen co najmniej 4.00.
 4. Do średniej ocen wlicza się oceny z egzaminów i zaliczeń wedle zasad przyjętych przez macierzystą szkołę wyższą wnioskodawcy.
 5. W przypadku większej ilości złożonych wniosków o przyznaniu stypendium decyduje zła sytuacja materialna.

  

§ 4. 

 1. Stypendium gminne przyznawane jest w kwocie od 250 do 500 zł miesięcznie. Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości posiadanych środków. Stypendium gminne wypłacane przez okres 5 lub 10 miesięcy.
 2. Stypendia wypłaca się w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, przekazem pocztowym lub na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. W przypadku stypendysty kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył naukę. Ukończenie naukirozumieniu niniejszego regulaminu oznacza uzyskanie absolutorium.