ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 6r ust. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia, że od dnia 6 września 2019 r. obowiązuje nowy rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o następującym numerze :

85 9210 0008 0060 0200 2000 0690

Górzno, dnia 20.12.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że w roku 2019 odpady komunalne zbierane będą z terenu gminy jak dotychczas tj. w pierwszy piątek każdego miesiąca.

W związku z powyższym najbliższa zbiórka odpadów odbędzie się w piątek 04.01.2019 r. Harmonogramy na rok 2019 zostaną dostarczone w trakcie zbiórki odpadów.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

 

Na terenie Gminy Górzno „zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych”, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.) jest firma:

EKO LIDER

Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08-400 Garwolin

 

Mieszkańcy gminy mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Górznie (obręb Górzno Kolonia) na działce przy oczyszczalni ścieków, w terminach wskazanych w harmonogramie.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dwa razy w roku odbierany jest przez przedsiębiorcę EKOLIDER, Jarosław Wyglądała, z siedzibą w Lucin 4, 08-400 Garwolin, bezpośrednio spod nieruchomości mieszkańców Gminy Górzno.

 

Wzór - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GÓRZNO

Wzór deklaracji w formacie rtf