Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),

- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300 z późn. zm.),

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

-  zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Terminy wypłat świadczeń z FA w 2021 r.

 

Miesiąc

Termin realizacji list wypłat

STYCZEŃ 2021r.

25.01.2020

LUTY 2021r.

25.02.2020

MARZEC 2021r.

25.03.2020

KWIECIEŃ 2021r.

23.04.2020

MAJ 2021r.

25.05.2020

CZERWIEC 2021r.

25.06.2020

LIEPIEC 2021r.

23.07.2020

SIERPIEŃ 2021r.

25.08.2020

WRZESIEŃ 2021r.

24.09.2020

PAŹDZIERNIK 2021r.

25.10.2020

LISTOPAD 2021r.

25.11.2020

GRUDZIEŃ 2021r.

17.12.2020

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustaw  regulujących przyznanie prawa do  wszystkich świadczeń  o charakterze socjalnym dla rodzin z dziećmi:  „świadczenia wypłaca się  nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie”

 

W przypadkach szczególnych, w tym m.in. w przypadku  opóźnień w otrzymywaniu dotacji  - świadczenia mogą być wypłacane w terminach późniejszych.

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na okres zasiłkowy 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1 SIERPNIA 2021R., A W PRZYPADKU WNIOSKÓW SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD 1 LIPCA 2021R.

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 października 2021r.

 

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 lub na stronie urzędu www.gorzno.ugm.pl.

 

Wniosek i załączniki do niego mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem:

  • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS.

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 900,00 zł na osobę oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczenia alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenie alimentacyjne może domagać się takiego dokumentu.

 

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa i wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 6.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mrpips.gov.pl