Górzno, dnia 20 listopada 2018 r.

PPRiL.6720.1.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górzno uchwały Nr XLIV/290/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno.

Górzno, dnia 20 listopada 2018 r.

PPRiL.6722.1.4.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Górzno uchwały Nr XLIV/291/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Mazowieckiej w obrębie geodezyjnym Górzno w gminie Górzno.