Górzno, dnia 28.08.2018 r.

ZPiOŚ.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Górno działając na podstawie:

- art. 74 ust.3  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r, poz. 1405, zwanej dalej „ustawą ooś”) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz 1257) zawiadamia strony postępowania,

- art. 85 ust.3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28.08.2018 r. wydano decyzję znak: ZPiOŚ.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze złoża kruszywa naturalnego UNIN I zlokalizowanego na działce nr 1700/1 i 1700/2 w miejscowości Unin.  

            Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy  w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

                                                          

 

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na (14 dni):

  • Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie
  1. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)
  2. Tablicy ogłoszeń we wsi Unin