Górzno, dnia 24.06.2016 r.

ZPiOŚ.6220.4.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.06.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000-3+368, gmina Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Chęciny i Górzno

 

Górzno, dnia 24.06.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony, że w dniu 24.06.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000-3+368, gmina Górzno.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.                                                                   

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

Górzno, dnia 29.04.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony, że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz przepompownią i przyłączami.

Górzno, dnia 31.05.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.3.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)  Wójt Gminy Górznopodaje do publicznej wiadomości,że w dniu 31.05.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Reducin na działce o nr ewid 383/5.

 

Górzno, dnia 27.05.2016 r.

 

 

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

 

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno

 

Górzno, dnia 04.05.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.4.2016

 

 

 

O B I E S Z C Z E N I E

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Działając na podstawie:

 

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 poz. 353),

 

 

Wójt gminy Górzno zawiadamia o wszczęciu w dniu 21.04.2016 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1344W Chęciny-Górzno w km 0+000 ÷ 3+368.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony w tut. Urzędzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska.

 

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Górznie pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 (doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.) - zwrócono się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

 

 

Waldemar Sabak

 

Górzno, dnia 29.04.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony,

że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz przepompownią i przyłączami.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.                                                                    

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

Górzno, dnia 29.04.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 353 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.04.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz przepompownią i przyłączami.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska

Górzno, dnia 06.04.2016 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GÓRZNO

 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Górzno, dnia 18.02.2016 r.

ZPiOŚ.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.),

Górzno, dnia 16.06.2015 r.

 ZPiOŚ.6220.2.2015

{gspeech} OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony,

że w dniu 16.06.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – Wólka Ostrożeńska w km 0+000 ÷ 5+300 na działkach nr ew. 348/2 i 892 w Górznie i  nr ew. 385 w Wólce Ostrożeńskiej, gm. Górzno.

 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art . 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. {/gspeech}                                                                   

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska

Górzno, dnia 16.06.2015 r.

ZPiOŚ.6220.2.2015

{gspeech}OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 16.06.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – Wólka Ostrożeńska w km 0+000 ÷ 5+300 na działkach nr ew. 348/2 i 892 w Górznie i  nr ew. 385 w Wólce Ostrożeńskiej, gm. Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.{/gspeech}

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno i Wólka Ostrożeńska