Górzno, dnia 16.06.2015 r.

ZPiOŚ.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

{gspeech}Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Górzno zawiadamia strony,

że w dniu 16.06.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – do drogi krajowej DK17 w km 0+000 ÷ 3+525 na działce nr ew. 339 w Górznie, gm. Górzno.

 

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się przepis art . 49 Kpa, zgodnie z którym powyższą decyzję uznaje się za doręczoną Stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Z aktami sprawy można zapoznać  się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. {/gspeech}                                                                   

                                                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno

Górzno, dnia 16.06.2015 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2015

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           {gspeech}Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.06.2015 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Górzno – do drogi krajowej DK17 w km 0+000 ÷ 3+525 na działce nr ew. 339 w Górznie, gm. Górzno.

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.{/gspeech}

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na na okres 21 dni na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno

Górzno, dnia 28.04.2015 r.

ZPiOŚ.6220.2.2015

 

 

O B I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.),

 

Górzno, dnia 28.04.2015 r.

ZPiOŚ.6220.1.2015

 

 

O B I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235, ze zm.),

Górzno, dnia 20.10.2014 r.

 

ZPiOŚ.6220.5.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  Nr 199, poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na budynek inwentarski dla tuczników – działki nr 210 i 211 w miejscowości Górzno.

 

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górznie  pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.                                                                                                                               

                                                                                                            Wójt Gminy Górzno

                 Waldemar Sabak

 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na:

1.Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

2. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

3. W miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie Górzno

 

                                                                                              

Górzno, dnia 20.12.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  Wójt Gminy Górzno

Górzno, dnia 20.12.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)Wójt Gminy Górzno

Górzno, dnia 20.11.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Wójt Gminy Górznozawiadamia strony, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji polegającej na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin

Górzno, dnia 05.07.2013 r.

 

ZPiOŚ.6220.1.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Górzno

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Gminy Górzno został złożony w dniu 04.07.2013 r. raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin.

Górzno, dnia 16.04.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 16.04.2013 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin .

Górzno, dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

POSTANOWIENIE

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

postanawiam

zawiesić postępowanie wszczęte na wniosek PPH HETMAN Jacek Luciński, Florianów 24, 99-311 Bedlno, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu przenośnej kontenerowej instalacji do produkcji półproduktu do wytworzenia węglowodorów płynnych na działce o nr ewid. 1972 w obrębie Unin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.