Górzno, dnia 27.03.2013 r.

 

ZPiOŚ.6220.2.2013

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Wójt Gminy Górzno, działając na podstawie  art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z     2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) zawiadamia , że w dniu 27 marca  2013 r. na wniosek Gminy Górzno  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Unin, gm. Górzno.

Górzno, dnia 05.03.2013 r.

 

ZPiOŚ.6220.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Górzno, dnia 05.03.2013 r.

ZPiOŚ.6220.2.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ustawą “ooś”), a także z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie

Górzno, dnia 11.02.2013 r.

ZPiOŚ.6220.1.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Górzno, dnia 29.01.2013 r.

ZPiOŚ.6220.2.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)/ w związku         z art. 73 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                 o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji           o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unin, gm. Górzno.   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został złożony przez Inwestora: Gminę Górzno, Górzno 131, 08-404 Górzno.

       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Górzno, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie.

Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych i innych opracowań przewidzianych przepisami prawa.

       Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Górzno, pokój nr 1, w godzinach 730 – 1530.

       Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać na adres Urząd Gminy w Górznie, Górzno 131, 08-404 Górzno, bądź składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Górzno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Górzno

 

   Waldemar Sabak

Powyższą informację umieszcza się na:

Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Górznie

Stronie internetowej Urzędu Gminy w Górznie (www.gorzno.ugm.pl)

Na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Unin

Urząd Gminy Górzno informuje, że w bieżącym roku podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzona została zbiórka wyrobów zawierających azbest. W tym roku odebrano i przekazano do utylizacji 8 082 m2 płyt cementowo – azbestowych pochodzących z pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Zbiórką objęto 48 gospodarstw domowych.

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Górzno prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Górzno. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje  się na pisemny wniosek przedsiębiorcy

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  1.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.                      z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy „Dziadek” – o obwodzie pnia na wys. 1,3 m równym 625 cm, wysokość ok. 23m, rośnie we wsi Górzno Kolonia na terenie zabytkowego parku obok spichlerza.
Nr w rejestrze wojewódzkim – 91.


Wiąz szypułkowy

Wiąz szypułkowy - o obwodzie pnia na wys. 1,3 m równym 576 cm, wysokość ok. 20 m, rośnie we wsi Górzno Kolonia na terenie zabytkowego parku obok spichlerza.
Nr w rejestrze wojewódzkim – 92


Klon zwyczajny

Klon zwyczajny - o obwodzie pnia na wys. 1,3 m równym 330 cm, wysokość ok. 22 m, rośnie przy drodze krajowej nr 17 Warszawa–Lublin, w miejscowości Górzno Kolonia.
Nr w rejestrze wojewódzkim – 112


Klon zwyczajny 2
Klon zwyczajny - o obwodzie pnia na wys. 1,3 m równym 300 cm, wysokość ok. 20 m, rośnie przy drodze krajowej nr 17 Warszawa–Lublin, w miejscowości Gąsów.
Nr w rejestrze wojewódzkim – 113

Aleja kasztanowa 1
Aleja kasztanowa 2
Aleja kasztanowa 3
Aleja kasztanowa 4
Aleja Kasztanowa – 94 sztuki drzew kasztanowców białych o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m od 93 do 300 cm, wysokości od 8 do 12 m, usytuowana w Górznie Kolonii, przy drodze prowadzącej do zabytkowego dworku i spichlerza. Dodatkowo 3 sztuki gruszy pospolitej.

Na  terenie Gminy Górzno przedsiębiorcami  uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych są:

- CZYSTOPOL D. Gendek – Górzno Kol. 29, 08-404 Górzno, tel.025 683 15 49

- EKOLIDER J. Wyglądała – Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel.025 683 09 53

- WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  Z. Wakuliński – Kobyla Wola 40,  08-404 Górzno, tel.             509 694 101        tylko nieczystości płynne !

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady zbiórki odpadów 

1. odpady opakowaniowe, papier, tektura i metale składane są do worków  
w następujący sposób:

Do czerwonych worków  - oznaczonych PUSZKI i PLASTIK

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

folie z tworzyw, reklamówki, butelki po napojach PET, płynach do płukania tkanin, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, żelach, puszki po konserwach, folie metalowe, aluminiowe, puszki po napojach, kapsle, naczynia do gotowania narzędzia

puszek po lakierach, farbach i aerozolach, butelek po olejach silnikowych, tworzyw piankowych i ceramiki, drewna tekstyliów, szkła , papieru, metalu, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami 

Do niebieskich worków – oznaczonych MAKULATURA

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

gazety, magazyny, katalogi, prospekty, stare listy, papier do pisania, zeszyty, książki, książki telefoniczne, torby, worki papierowe, kartony, pudła, tekturę falistą

wielowarstwowych kartonów po mleku i napojach, tzw. tetrapaków, kalek, oraz papierów przebitkowych, zabrudzonego lub tłustego papieru np. z masła, margaryny, opakowań, które oprócz papieru zawierają folię

Do zielonych worków – oznaczonych SZKŁO

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

butelki ze szkła białego i kolorowego, słoiki i pojemniki szklane itp., butelki po winie i napojach alkoholowych, wazony, stłuczkę szklana wolną  od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych

makulatury, tworzyw sztucznych, odpadów gumowych, bioodpadów, zakrętek, kapsli, korków, porcelany, ceramiki, szkła okiennego i zbrojonego butelek fajansowych, żarówek, lamp 

 

Worki będą  dostarczane nieodpłatnie przy odbiorze worków zapełnionych. 

2. odpady niesegregowane (odpady różne, których nie możemy posegregować) składane są do pojemników dostarczonych przez podmiot uprawniony lub zakupionych przez właścicieli i odbierane są odpłatnie w cyklu miesięcznym, po telefonicznym zgłoszeniu. 

Worki z surowcami wtórnymi należy wystawić przed posesję  od godziny 700

Osoby posiadające umowę na odbiór odpadów z firmą:

- CZYSTOPOL – powinny wystawiać worki w każdą trzecią sobotę miesiąca,

- EKOLIDER - powinny wystawiać worki w każdy ostatni czwartek miesiąca. 

Inne odpady takie jak odpady wielkogabarytowe (odpady o dużych wymiarach np. stare meble), odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady kuchenne ulegające biodegradacji zostaną odebrane po indywidualnym zgłoszeniu telefonicznym. 

UWAGA!!!

- każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje 17 drzew przed wycięciem,

- recykling 1 słoika pozwala zaoszczędzić tyle energii, ile zużywa w ciągu 4 godzin 100 watowa żarówka,

- produkcja puszki aluminiowej z recyklingu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej do wyprodukowania puszki z rudy. 

Chrońmy zasoby naturalne oraz środowisko dla naszych dzieci

i przyszłych pokoleń